Deputy Commissioner

Deputy Commissioner

DC Office, Vijayapura-586101

Email:dcvijayapura-ka@gov.in

Phone:08352-250021

Tourism Department Location
Deputy Director

Deputy Director

Department Of Tourism

Behind Mayura Adil Shahi Hotel,

Station Road, Vijayapura-586101